Niederlassung Changsha

Beckhoff China

Niederlassung Changsha

Beckhoff Automation (Shanghai) Co. Ltd.
Room 9043A, Zhongtian Plaza,
No.766 Wu YI Avenue, Furong District,
Changsha, Hunan Province, 410005
P. R. China

Telefon:+ 86 731 / 89 60 89 50 Telefax:+ 86 731 / 89 60 89 51 changsha@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn